Adhunik Lyrics - Mitali MukharJee
  1. Ei Duniya ekhon

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)