Adhunik Lyrics - Shahnaz Rahmatullah
  1. Parina BHule Jete
  2. Shagorer Teer Theke

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)