Adhunik Lyrics - Shubir Nandi
  1. Paharer Kanna
  2. keno bhalobasha

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)