Adhunik Lyrics - Torun
  1. Koshto beche Khai

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)