Adhunik Lyrics - Zahid Ahmed
  1. Tomar Ghore

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)