Harano Diner Lyrics - Shochin Deb Bormon
  1. Ghate Lagaiya Dinga

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)