Poems of M. Akash
  1. Ekti Kobita
  2. Ichchha
  3. Kobita O Ami
  4. Mrittu Voy
  5. Notunotter Khoje
  6. Porom Shukh
  7. Shironamhin