Poems of Sohom Russell Raabid
  1. Bak khalee Nodir Jonne
  2. Bangali Nodi
  3. Bhoot Prem
  4. Bismorone Jabo
  5. Fulljhar Nod
  6. Jao, Taake Bolo
  7. Nilachol
  8. Nishobdo Gomon
  9. Obbekto Sakhkhyo
  10. Ontolina