Koutuk O Natok
  1. Bhanu (10)
  2. Hanif Shongket (12)